Tượng Phật Tổ Như Lai | Gỗ Đỉnh
Giỏ Hàng Items 0

Tượng Phật Tổ

Tượng Phật Thích Ca Gỗ Xá Xị Cao 66 Ngang 39 Sâu 30 (cm)
3 ngày trước
10.500.000 ₫ 10.500.000 ₫
Tượng Nhất Tâm Bái Phật Gỗ Trầm Hương Cao 50 Ngang 47 (cm)
4 ngày trước
11.000.000 ₫ 11.000.000 ₫
Tượng Phật A Di Đà Gỗ Trắc Cao 34 Ngang 13 Sâu 13 (cm)
4 ngày trước
7.000.000 ₫ 7.000.000 ₫
Tượng Thiện Ác Gỗ Hương Việt Cao 73 Ngang 60 Sâu 28 (cm)
5 ngày trước
11.000.000 ₫ 11.000.000 ₫
Tượng Phật Thích Ca Gỗ Trắc Cao 45 Ngang 23 Sâu 16 (cm)
8 ngày trước
4.200.000 ₫ 4.200.000 ₫
Tượng Diện Phật Gỗ Xá Xị Cao 98 Ngang 76 Sâu 10 (cm)
8 ngày trước
17.000.000 ₫ 17.000.000 ₫
Tượng Diện Phật Gỗ Nu Hương Cao 75 Ngang 80 Sâu 12 (cm)
9 ngày trước
25.500.000 ₫ 25.500.000 ₫
Tượng Phật Thích Ca Gỗ Trầm Hương Cao 200 Ngang 100 (cm)
10 ngày trước
40.800.000 ₫ 40.800.000 ₫
Tượng Tam Thánh Gỗ Hương Cao 100 Ngang 33 Sâu 33 (cm)
11 ngày trước
29.100.000 ₫ 29.100.000 ₫