Tượng Đức Mẹ Ban Ơn gỗ Huyêt Long | Gỗ Đỉnh

Tượng mẹ ban ơn - Tượng mẹ ban ơn gỗ - Tượng mẹ maria

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn gỗ huyêt long cao 15 rộng 7 dày 3 (cm)

500,000đ VND


Mẹ Maria ban ơn với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

Xem thêm tượng Công Giáo 

2,400,000 đ 5 ngày trước