Tượng Thánh Giuse Và Mẹ Maria Gỗ Hương | Gỗ Đỉnh

Gỗ Đỉnh - Bán hàng ngàn sản phẩm đồ gỗ online
Hotline: 08 6863 2345

Tượng Thánh Giuse Và Mẹ Maria gỗ hương cao 41 rộng 12.5 dày 9 (cm)

3,000,000đ VND


Mẹ Maria ban ơn với đức tin và lòng sùng kính có thể mang lại những ân sủng đặc biệt thông qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria trong giờ lâm tử. Tuy nhiên, lòng sùng mộ không nên được hiểu là "ma thuật" hoặc mê tín dị đoan nhưng là một công cụ để thường xuyên nhắc nhở lòng sùng kính và thương xót của Đức Maria.

2,400,000 đ 3 ngày trước